• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Klauzula informacyjna RODO

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

   

  Administrator danych Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Prywatne Szkoły Leonarda Piwoni Sp. z o.o. (dalej „Szkoły”) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ściegiennego 34-35, NIP: 852 269 57 61, REGON: 524776580 reprezentowane Dyrektora Szkoły Panią mgr Renatę Wysokińska
  Inspektor 

  Ochrony Danych

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

  Kontakt:  d.makus@liceum.piwoni.pl

  Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw,
  a także statutu jednostki, w szczególności, w celu:

  • realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, 
  • prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa, 
  • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
  • udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
  • wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów, legitymacji, e-legitymacji i mLegitymacji szkolnych, 
  • organizacji wycieczek szkolnych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,
  • zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,
  • prowadzenia świetlicy,
  • prowadzenia stołówki,
  • prowadzenia biblioteki,
  • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.
  Okres przechowywania danych Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  Odbiorcy danych Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce oraz stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu – Gminie Kamionka Wielka, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
  Prawa osób, których dane dotyczą Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy:
  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, 
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja o przekazywaniu danych Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  Informacja o wykorzystaniu danych Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  Informacja o wymogu podawania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

   

  Skip to content