• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Zasady funkcjonowania Prywatnych Szkół Podstawowych L. Piwoni od dnia 01.09.2020

  Zasady funkcjonowania Prywatnych Szkół Podstawowych L. Piwoni od dnia 01.09.2020

  INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW NA TEMAT ZASAD FUNKCJONOWANIA PRYWATNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH L. PIWONI OD DNIA 01.09.2020 R. 

  » ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:

  Wszystkie klasy rozpoczynają rok szkolny od spotkania z wychowawcą w wyznaczonych salach bez udziału Rodziców. Po spotkaniach z wychowawcami odbędą się lekcje zgodnie z planem

  • Klasy 0-3 spotkanie z wychowawcą  o godzinie 9:00.
   • Uczniowie klas 0-1 wchodzą głównym wejściem pod opieką nauczyciela.
   • Uczniowie klas 2-3 wchodzą wejściem od parkingu i kierują się do swoich sal.
  • Klasy 4-8 spotkanie z wychowawcą o godzinie 10:00.
   • Uczniowie klas 4-6 wchodzą głównym wejściem i udają się do wyznaczonych  sal.
   • Uczniowie klas 7-8 wchodzą wejściem od parkingu i udają się do wyznaczonych sal.

  » ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE WPROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ: 

  • Pomieszczenia szkolne zostały wyposażone w środki do dezynfekcji rąk.
  • W częściach wspólnych budynku zostały zamontowane dodatkowe podajniki do płynów dezynfekujących.
  • W widocznych miejscach znajdują się instrukcje: dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek oraz numery kontaktowe do odpowiednich służb sanitarnych.
  • Na drzwiach zostały zamontowane klamki bezdotykowe.
  • Sale lekcyjne będą codziennie ozonowane.
  • Sale będą wietrzone minimum raz na 60 minut.
  • Plac zabaw będzie dezynfekowany po zakończeniu każdej przerwy.
  • Po zakończeniu każdej przerwy lekcyjnej przeprowadzana będzie dezynfekcja części wspólnych.
  • Posiłki wydawane będą w pojemnikach jednorazowych wraz z fabrycznie pakowanymi sztućcami (indywidualnie dla każdego ucznia).
  • Klasy 0-3 będą jadły obiad w swoich klasach.
  • Klasy starsze zostaną podzielone na grupy i będą jadły obiad według ustalonego planu.
  • Pracownicy szkoły zostali wyposażeni w środki ochronne maseczki/przyłbice/rękawiczki.
  • Dywany oraz zabawki pluszowe zostały usunięte z pomieszczeń klasowych.
  • Uczniowie i pracownicy będą podlegać codziennej kontroli temperatury ciała przed wejściem do budynku.
  • Przy sklepiku szkolnym może przebywać tylko 5 osób kupujących w odpowiednich odległościach.
  • Poidełko wyłączono z użytkowania.
  • Wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji w przypadku wykrycia symptomów zarażenia COVID-19.

  » ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY: 

  • Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie i nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, za wyjątkiem chorych na astmę lub mających alergię.
  • Uczeń, w którego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
  • Wstęp do budynku szkolnego mają tylko uczniowie.
  • Na terenie szkoły, tj. na korytarzach, w toaletach, szatni, podczas przewozu uczniowie klas 4-8, pracownicy szkoły zakrywają usta i nos: maseczką/chustą/przyłbicą.
  • Uczniowie każdorazowo po wejściu do budynku muszą zdezynfekować dłonie.
  • Każdemu wchodzącemu do szkoły sprawdzana będzie temperatura ciała. Obecność ucznia w szkole jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie ww. badania.
  • Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
  • Każdy uczeń klas 4–8 powinien posiadać maseczkę/chustę/przyłbicę i płyn do dezynfekcji.
  • Maseczki po zdjęciu należy przechowywać w zamykanym pojemniku (woreczek, futerał itp.).
  • Uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani tylko przez osoby zdrowe.
  • Rodzice przyprowadzający uczniów powinni zachować 2 metrowy dystans od innych uczniów, ich opiekunów i pracowników szkoły, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
  • Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Długie przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących z zachowaniem odpowiedniej odległości.
  • Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy zarażenia COVID – 19, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice ucznia zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
  • Praca sekretariatu szkolnego będzie ograniczona. W przypadku pilnych spraw prosimy Rodziców o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Sekretariat – telefon: 91 48 78 000, Dyrektor Renata Wysokińska – telefon 501 640 241, adres email: podstawowa@piwoni.pl 
  • Rodzice uczniów, których sprawy będą wymagać osobistego stawiennictwa w sekretariacie szkoły, proszeni są o kontakt telefoniczny i umówienie spotkania zgodnie z panującym reżimem sanitarnym.
   Rodzice bez wcześniej umówionego spotkania, nie będą mogli wejść do budynku szkolnego. 

  » ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

  • Większość zajęć lekcyjnych odbywa się w salach przypisanych do danego zespołu klasowego za wyjątkiem pracowni informatycznej, sali sportowej, pracowni ceramicznej, gabinetu terapii pedagogicznej i stołówki.
  • Po rozpoczęciu zajęć uczniowie mogą zdjąć maseczki.
  • Uczniowie korzystają z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
  • Przed wejściem i po wyjściu z pracowni komputerowej i pracowni ceramicznej uczniowie i nauczyciele obowiązkowo dezynfekują dłonie.

  » OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

  Rodzic/opiekun prawny:

  • Nie posyła do placówki dziecka z objawami chorobowymi, takimi jak katar, przeziębienie, kaszel, gorączka, ból gardła. Dba o dostosowany do warunków atmosferycznych ubiór dziecka.
  • Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kaszlu i kichania.
  • Wyposaża dziecko w osłonę nosa i ust, a także podręczny płyn do dezynfekcji.
  • Niezwłocznie powiadamia szkołę w przypadku kontaktu dziecka lub członka rodziny z osobą zakażoną COVID – 19.

  Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia uczęszczającego do Prywatnych Szkół Leonarda Piwoni:

  1. Zapoznałem się i akceptuję wszelkie zasady zamieszczone w dokumencie INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW NA TEMAT ZASAD FUNKCJONOWANIA PRYWATNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH L. PIWONI OD DNIA 01.09.2020 r.
  2. Oświadczam, iż ani ja, ani moi najbliżsi nie jesteśmy objęci kwarantanną i jesteśmy zdrowi. 
  3. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mojego dziecka, siebie i innych osób COVID-19, a co za tym idzie narażenia na kwarantannę tych osób oraz mając na względzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia br. znane mi są wszystkie zagrożenia, związane z możliwością zachorowania na choroby wywołane przez COVID – 19 w związku z pobytem ucznia w szkole. 
  4. Wyrażam zgodę na codzienne badanie temperatury ciała mojego dziecka. 
  5. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych instytucjom odpowiedzialnym za nadzór epidemiologiczny w przypadku podejrzenia zarażenia COVID – 19. 
  6. Oświadczam, iż odbiorę moje dziecko ze szkoły bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o takiej potrzebie. 
  7. Oświadczam, iż nie będę występował/ła wobec organu prowadzącego placówkę, ani wobec pracowników szkoły z roszczeniami mającymi związek z możliwością zarażenia COVID – 19 oraz wszelkich następstw takiego zarażenia. 

  Powyższe oświadczenie nie wymaga podpisu. Udział ucznia w zajęciach stacjonarnych jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i potwierdzeniem powyższego oświadczenia.

  Z poważaniem,

  Mateusz Piwoni

  Renata Wysokińska

  Dariusz Dyczewski

  Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, aby jej działanie było jak najlepsze. Dzięki nim witryna zapamiętuje również Państwa preferencje. Klikając "Akceptuj" wyrażacie Państwo zgodę na wszystkie "ciasteczka".