• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Aktualności

  Zasady funkcjonowania Prywatnych Szkół Podstawowych L. Piwoni od dnia 01.09.2020

  INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW NA TEMAT ZASAD FUNKCJONOWANIA PRYWATNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH L. PIWONI OD DNIA 01.09.2020 R. 

  » ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:

  Wszystkie klasy rozpoczynają rok szkolny od spotkania z wychowawcą w wyznaczonych salach bez udziału Rodziców. Po spotkaniach z wychowawcami odbędą się lekcje zgodnie z planem

  • Klasy 0-3 spotkanie z wychowawcą  o godzinie 9:00.
   • Uczniowie klas 0-1 wchodzą głównym wejściem pod opieką nauczyciela.
   • Uczniowie klas 2-3 wchodzą wejściem od parkingu i kierują się do swoich sal.
  • Klasy 4-8 spotkanie z wychowawcą o godzinie 10:00.
   • Uczniowie klas 4-6 wchodzą głównym wejściem i udają się do wyznaczonych  sal.
   • Uczniowie klas 7-8 wchodzą wejściem od parkingu i udają się do wyznaczonych sal.

  » ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE WPROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ: 

  • Pomieszczenia szkolne zostały wyposażone w środki do dezynfekcji rąk.
  • W częściach wspólnych budynku zostały zamontowane dodatkowe podajniki do płynów dezynfekujących.
  • W widocznych miejscach znajdują się instrukcje: dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek oraz numery kontaktowe do odpowiednich służb sanitarnych.
  • Na drzwiach zostały zamontowane klamki bezdotykowe.
  • Sale lekcyjne będą codziennie ozonowane.
  • Sale będą wietrzone minimum raz na 60 minut.
  • Plac zabaw będzie dezynfekowany po zakończeniu każdej przerwy.
  • Po zakończeniu każdej przerwy lekcyjnej przeprowadzana będzie dezynfekcja części wspólnych.
  • Posiłki wydawane będą w pojemnikach jednorazowych wraz z fabrycznie pakowanymi sztućcami (indywidualnie dla każdego ucznia).
  • Klasy 0-3 będą jadły obiad w swoich klasach.
  • Klasy starsze zostaną podzielone na grupy i będą jadły obiad według ustalonego planu.
  • Pracownicy szkoły zostali wyposażeni w środki ochronne maseczki/przyłbice/rękawiczki.
  • Dywany oraz zabawki pluszowe zostały usunięte z pomieszczeń klasowych.
  • Uczniowie i pracownicy będą podlegać codziennej kontroli temperatury ciała przed wejściem do budynku.
  • Przy sklepiku szkolnym może przebywać tylko 5 osób kupujących w odpowiednich odległościach.
  • Poidełko wyłączono z użytkowania.
  • Wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji w przypadku wykrycia symptomów zarażenia COVID-19.

  » ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY: 

  • Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie i nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, za wyjątkiem chorych na astmę lub mających alergię.
  • Uczeń, w którego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
  • Wstęp do budynku szkolnego mają tylko uczniowie.
  • Na terenie szkoły, tj. na korytarzach, w toaletach, szatni, podczas przewozu uczniowie klas 4-8, pracownicy szkoły zakrywają usta i nos: maseczką/chustą/przyłbicą.
  • Uczniowie każdorazowo po wejściu do budynku muszą zdezynfekować dłonie.
  • Każdemu wchodzącemu do szkoły sprawdzana będzie temperatura ciała. Obecność ucznia w szkole jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie ww. badania.
  • Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
  • Każdy uczeń klas 4–8 powinien posiadać maseczkę/chustę/przyłbicę i płyn do dezynfekcji.
  • Maseczki po zdjęciu należy przechowywać w zamykanym pojemniku (woreczek, futerał itp.).
  • Uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani tylko przez osoby zdrowe.
  • Rodzice przyprowadzający uczniów powinni zachować 2 metrowy dystans od innych uczniów, ich opiekunów i pracowników szkoły, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
  • Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Długie przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących z zachowaniem odpowiedniej odległości.
  • Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy zarażenia COVID – 19, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice ucznia zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
  • Praca sekretariatu szkolnego będzie ograniczona. W przypadku pilnych spraw prosimy Rodziców o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Sekretariat – telefon: 91 48 78 000, Dyrektor Renata Wysokińska – telefon 501 640 241, adres email: podstawowa@piwoni.pl 
  • Rodzice uczniów, których sprawy będą wymagać osobistego stawiennictwa w sekretariacie szkoły, proszeni są o kontakt telefoniczny i umówienie spotkania zgodnie z panującym reżimem sanitarnym.
   Rodzice bez wcześniej umówionego spotkania, nie będą mogli wejść do budynku szkolnego. 

  » ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

  • Większość zajęć lekcyjnych odbywa się w salach przypisanych do danego zespołu klasowego za wyjątkiem pracowni informatycznej, sali sportowej, pracowni ceramicznej, gabinetu terapii pedagogicznej i stołówki.
  • Po rozpoczęciu zajęć uczniowie mogą zdjąć maseczki.
  • Uczniowie korzystają z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
  • Przed wejściem i po wyjściu z pracowni komputerowej i pracowni ceramicznej uczniowie i nauczyciele obowiązkowo dezynfekują dłonie.

  » OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

  Rodzic/opiekun prawny:

  • Nie posyła do placówki dziecka z objawami chorobowymi, takimi jak katar, przeziębienie, kaszel, gorączka, ból gardła. Dba o dostosowany do warunków atmosferycznych ubiór dziecka.
  • Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kaszlu i kichania.
  • Wyposaża dziecko w osłonę nosa i ust, a także podręczny płyn do dezynfekcji.
  • Niezwłocznie powiadamia szkołę w przypadku kontaktu dziecka lub członka rodziny z osobą zakażoną COVID – 19.

  Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia uczęszczającego do Prywatnych Szkół Leonarda Piwoni:

  1. Zapoznałem się i akceptuję wszelkie zasady zamieszczone w dokumencie INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW NA TEMAT ZASAD FUNKCJONOWANIA PRYWATNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH L. PIWONI OD DNIA 01.09.2020 r.
  2. Oświadczam, iż ani ja, ani moi najbliżsi nie jesteśmy objęci kwarantanną i jesteśmy zdrowi. 
  3. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mojego dziecka, siebie i innych osób COVID-19, a co za tym idzie narażenia na kwarantannę tych osób oraz mając na względzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia br. znane mi są wszystkie zagrożenia, związane z możliwością zachorowania na choroby wywołane przez COVID – 19 w związku z pobytem ucznia w szkole. 
  4. Wyrażam zgodę na codzienne badanie temperatury ciała mojego dziecka. 
  5. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych instytucjom odpowiedzialnym za nadzór epidemiologiczny w przypadku podejrzenia zarażenia COVID – 19. 
  6. Oświadczam, iż odbiorę moje dziecko ze szkoły bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o takiej potrzebie. 
  7. Oświadczam, iż nie będę występował/ła wobec organu prowadzącego placówkę, ani wobec pracowników szkoły z roszczeniami mającymi związek z możliwością zarażenia COVID – 19 oraz wszelkich następstw takiego zarażenia. 

  Powyższe oświadczenie nie wymaga podpisu. Udział ucznia w zajęciach stacjonarnych jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i potwierdzeniem powyższego oświadczenia.

  Z poważaniem,

  Mateusz Piwoni

  Renata Wysokińska

  Dariusz Dyczewski

  Skip to content